İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Devam Eden Projeler

Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi için Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi

2015 yılında BMİDÇ Sekretarya’sına sunulan Türkiye’nin ulusal katkı hedefinin (INDC) güncellenmesi amacıyla Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde Yatırım Programına dahil edilen “Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi için Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi” devam etmektedir. Paris Anlaşması’na taraf olan ülkelerin sunmuş oldukları ulusal katkılarda yer alan azaltım ve uyuma yönelik hedef ve politikalar sektör temelinde incelenerek ülkemiz politikalarına yol gösterici değerlendirmeler yapılacaktır.

 Proje kapsamında; her bir sektör için veri tabloları şablonlarının hazırlanması, emisyon projeksiyonları ve senaryo setlerinin oluşturulması, çevrimiçi sistem olarak veri toplama altyapısı kurulması, projeksiyon çalışmaları yapılması ve senaryoların geliştirilmesi, AKAKDO sektörü karbon tutma potansiyelinin belirlenmesi, açık ekonomi temelinde bir model senaryosu oluşturulması ve uyum bildirimi taslağı oluşturulması gibi faaliyetler amaçlanmaktadır.

 

Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem

Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi

Avrupa Birliği’ne Katılım Öncesi Mali Yardım Programı-1 (IPA-1) kapsamında yer alan teknik projelerden bir tanesi olan “Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” 7 Haziran 2017 tarihi itibari ile başlatılmış olup, 2020 Mayıs ayı itibariyle sonlanacaktır.

Söz konusu Proje ile iklim değişikliği ile çözümsel tabanlı mücadele yoluyla küresel çabalara katkı sağlayarak insan kaynaklı sera gazı salımlarının azaltılması hedeflenmekle birlikte atık, tarım, bina ve ulaştırma sektörlerinde düşük karbonlu büyüme fırsatlarının değerlendirilerek, çevreye duyarlı ekonomik büyümeyi sağlayan yeni iş alanları ve yenilikçi yaklaşımların araştırılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında yer alan dört bileşen aşağıda belirtildiği üzeredir;

Bileşen 1: Envanter çalışması ve mevcut iklim değişikliği stratejilerinin gözden geçirilmesi,

Bileşen 2: AB iklim müktesebatına ilişkin düzenleyici ve sektörel etki değerlendirmelerinin yapılması,

Bileşen 3: Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı (UİDEP) kapsamında olan bina, ulaştırma, atık ve tarım sektörlerine ilişkin eylemlerin, azaltım maliyetlerinin ve potansiyelinin belirlenmesi,

Bileşen 4: Uzun vadede düşük karbon salımının gerçekleştirilmesi amacıyla bina, ulaştırma, atık ve tarım sektörüne yönelik sera gazı emisyonu senaryo modellemesi yapılması ve eylem alanlarının önceliklendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Eğitim Projesi

Türkiye’deki kurumların AB uyum stratejisi doğrultusunda iklim değişikliğine uyum konusundaki kapasitelerinin arttırılması amaçlan projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Faydalanıcı kurumun Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, olduğu projede, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyesi kuruluşların personellerine yönelik kurumsal kapasitenin arttırılması amacıyla eğitim programları düzenlenecektir.

Sözleşme makamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü olan projenin süresi 10 aydır.

 

Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi

IPA II programı kapsamında “Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” Avrupa Birliği ve Bakanlığımız eş finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülmektedir. Proje 09.10.2019 tarihinde başlamış olup açılış konferansı 26.02.2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

 

İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimi Projesi

IPA II kapsamında İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimi Projesi 2 Ocak 2020 tarihi itibari ile başlamıştır.

 

Florlu Sera Gazları (F-Gazlar) Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi

Bakanlığımız faydalanıcısı olduğu Florlu Sera Gazları (F-Gazlar) Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi, Mayıs 2017'de başlatılmış olup Mayıs 2020 yılında tamamlanacaktır. Projenin amacı, iklim değişikliğini önlemeye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklı sera gazı salımlarını azaltmak ve AB iklim politikası mevzuatına uyum sağlamak, F-gazlar konusunda kapasite geliştirmek ve mevzuatı iklim değişikliğini önleyici faaliyetlere hazırlamak üzere ulusal kapasiteyi arttırmaktır.

 

İzleme, Raporlama ve Doğrulama mevzuatının (İRD) güncellenmesi konusunda Kapasite Geliştirme Projesi

Bakanlığımız ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde Ekim 2013’de başlayan, İRD (İzleme, Raporlama ve Doğrulama) mevzuatının güncellenmesi konusunda Kapasite Geliştirme Projesi devam etmektedir. “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” ile “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” ve “Sera Gazı Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşlarının Akreditasyon Tebliği”nin güncellenmesi çalışmaları belirlenen takvim doğrultusunda ilerlemektedir. Güncelleme çalışmaları devam eden, 17 Mayıs 2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik marifetiyle; ulusal sera gazı emisyonlarının yaklaşık yarısını teşkil eden sera gazı emisyonları 2015 yılından beri tesis seviyesinde Bakanlığımızca izlenmektedir. Öte yandan söz konusu proje kapsamında havacılık sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi amacıyla konu ile ilgili uluslararası gereklilikleri ve ülkemizin kendine özgü koşulları dikkate alınarak ve yurtdışı örnekleri incelenerek bu sektörden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının takibine yönelik yönetmelik çalışmalarına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile başlanmıştır. Bu kapsamda ilgili taslak yönetmelik çalışmasının ve de havacılık sektörü özelinde veri yönetim sisteminin 2020 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Havacılık sektörü özelinde yürütülen çalışmaya ek olarak, mevzuat kapsamında yürütülen sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve de doğrulanması sisteminin veri kalitesinde iyileşme potansiyeli sağlayabilecek uygulama yöntem ve detaylarının incelenerek, bu konularda iyi uygulamalar doğrultusunda gerekli rehberlerin hazırlanması ve eğitim faaliyetleriyle uygulamanın iyileştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Son olarak, proje kapsamında faaliyete özgü emisyon kıyas ölçütü değerlerinin (benchmarks) belirlenmesi amacıyla teknik çalışma yürütülmesi planlanmaktadır. Bu çalışmanın yapılmasına yönelik olarak kurumsal kapasite geliştirilmekte ve gönüllü sektörler ile belirli ürün tipleri için veri analizi gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.