İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Devam Eden Projeler
  • İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerinin Hazırlanması Projesi

BMİDÇS Ek-I Tarafı olarak Türkiye, dört yılda bir İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri hazırlamakla yükümlüdür. Birinci Ulusal Bildirim, 2007 yılında tamamlanarak BMİDÇS’ye sunulmuştur. Ancak diğer EK-I Tarafları 2014 yılında Altıncı Ulusal Bildirimlerini sundukları için Türkiye, ikinci, üçüncü ve dördüncüyü de kapsayan Beşinci Ulusal Bildirimini 2013 yılında BMİDÇS’ye sunmuş olup, Altıncı Ulusal Bildirimin hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlığımızın TÜBİTAK'ın işbirliği ile yürütülen Projenin açılış toplantısı 2 Nisan 2014 tarihinde yapılmıştır.

2013 Yılı Yatırım Programına sunulan, süresi 2 yıl olarak belirlenen, bütçesi ise 2.300.000 TL olan Proje kapsamında hem İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirim hem de Sera Gazı Emisyon Projeksiyonları ve Sektörel Analizler hazırlanacaktır.

  •  İklim Değişikliği İki Yıllık Raporlarının Hazırlanması Projesi

2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Durban kentinde gerçekleştirilen 17. Taraflar Konferansı sonuncunda alınan karar uyarınca BMİDÇS Ek-I Tarafları İklim Değişikliği İki Yıllık Raporları hazırlamak ile yükümlüdür. Birinci İki Yıllık Raporun hazırlanması çalışmaları başlatılmış olup Bakanlığımızın koordinasyonunda Küresel Çevre Fonu desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) aracılığıyla hazırlanacak Rapora ilişkin çalışmaların 2015 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenmektedir. Proje Açılış Toplantısı 13 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.  Projenin Başlangıç Raporuna ulaşmak için tıklayınız

  • IPA-I Dönemi Projeleri:

A.       Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Projesi

Projenin genel amacı, Avrupa Birliği iklim politikaları ve mevzuatıyla aşamalı olarak uyumlu hale getirilecek olan yeşil büyümeye yönelik orta ve uzun vadeli iklim değişikliği eylemlerinin belirlenmesi amacıyla ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesidir. Projenin temel bileşenleri:

Yeşil büyümeye yönelik strateji ve faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla analitik altyapının geliştirilmesi

Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişiklikleri ve Ormancılık (AKAKDO) sektörüne yönelik analitik çalışmaların gerçekleştirilmesi

Ozon tabakasının korunmasına ilişkin AB müktesebatının uyumlaştırılması konusunda kapasitenin geliştirilmesi

İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunması konusunda kamuoyu bilincinin arttırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesidir

Projeye ilişkin hazırlık çalışmaları tamamlanma aşamasındadır. 2014 yılında Projenin teknik şartnamesinin hazırlanması çalışmalarının tamamlanması; 2015 yılında ise Proje faaliyetlerinin başlatılması planlanmaktadır.

B.     Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi

Topluluğun Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Kyoto Protokolü’nün uygulanmasına yönelik bir mekanizma oluşturulmasına ilişkin 11 Şubat 2004 tarih ve 280/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Komisyon Kararı’nın uyumlaştırılması kapsamında IPA 2011 uygulaması ile Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi yapılacaktır.

Bütçesi 3.000.000 Avro olan proje ile sera gazı emisyonlarının ulusal ölçekte izlenmesi ve raporlanması ile ilgili tespit edilen boşlukların giderilmesi, Ulusal Sera Gazı Envanterinin, sera gazı projeksiyonlarının ve iklim değişikliği ulusal bildirimlerinin hazırlanması konusunda teknik düzeyde kapasitenin arttırılması amaçlanmaktadır. Teknik Şartname hazırlanmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Projenin öngörülen başlama tarihi Ağustos 2014’tür.

  • Karbon Piyasasına Hazırlık İçin Ortaklık Programı (PMR)

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin, pazar mekanizmalarından etkin olarak yararlanmasını ve İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) altyapılarının oluşturulmasını teminen gerekli kapasite gelişimini sağlamak amacıyla, “Karbon Piyasasına Hazırlık için Ortaklık Programı (PMR)” adıyla yeni bir teknik destek programını hayata geçirmiştir.

 PMR’ın Ortaklık Asamblesi üyesi olan Türkiye, PMR Hazırlık Hibe Anlaşmasını imzalayan ilk ülke olmuştur. PMR Fonu ve Dünya Bankası ile Yapılan Hibe Anlaşması, 6 Ocak 2012 Tarihli ve 28165 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

 PMR kapsamında belirlenecek gönüllü sektörlerde Sera Gazlarının Takibi (MRV) Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik pilot çalışma, karbon piyasası mekanizmalarının kullanılmasına konusunda karar verme mekanizmasına yönelik analitik çalışmalar, kapasite geliştirme, farkındalık ve eğitim çalışmaları, MRV ve piyasa mekanizmalarının uygulanmasına ilişkin koordinasyon ve uzman desteği olmak üzere dört temel bileşen yer almaktadır.