İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
İlgili Mevzuat

"Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik", 25 Nisan 2012 tarihli ve 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bir dizi maddesinde yapılan değişiklikler ile Yönetmelik 17 Mayıs 2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete'de revize edilerek yayımlanmıştır.

Yönetmelik'te yer alan izleme ve raporlama yükümlülüklerine ilişkin  "Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” 22 Temmuz 2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben, "Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği" 02.12.2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mevzuat kapsamında, Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesisler, her yıl düzenli olarak izleme, raporlama ve doğrulama sürecine tabi olacaktır. Tebliğ kapsamında hazırlanacak olan İzleme Planları Çevre Bilgi Sistemi aracılığı ile Bakanlığa iletilecektir. İzleme Planlarının onaylanmasını takiben tesisler 1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek emisyonları içeren doğrulanmış Emisyon Raporlarını 30 Nisan 2016 tarihine kadar Bakanlığa sunacaklardır.

29.06.2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmi Gazete'de "Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; yönetmeliğe Geçici Madde 2 eklenmiş olup sera gazı emisyon raporlarının sunulmasına ilişkin tarih revize edilmiştir.