İklim Değişikliği
İklim Değişikliği
Ozon Tabakasının Korunmasına Yönelik Tamamlanan Projeler

F-Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi (IPA-I Projesi)

Proje Süresi     :2017-2020

Proje Bütçesi    : 1.984.415,00 Euro’dur. Bu değerin % 90 ‘ı AB katkısıyla, %  10‘u ise ulusal bütçeden karşılanmıştır.

 Proje’nin amacı, iklim değişikliğini önlemeye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklı sera gazı salımlarını azaltmak ve AB iklim politikası mevzuatına uyum sağlamak,  F-gazlar konusunda kapasite geliştirmek ve mevzuatı iklim değişikliğini önleyici faaliyetlere hazırlamak üzere ulusal kapasiteyi arttırmaktır.

Projenin kapsamı ile F-gazları yönetimi ile ilgili aşağıdaki aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

1-Mevzuat Boşluk Analizi

2-Hazırlık Faaliyetleri ( Sektör,Paydaş Toplantıları)

3-Eğitim ve Sertifikalandırma

4-Farkındalık Yaratma

5-Sızıntı Testi

6-F-Gaz Envanteri

7-Atık Yönetimi: Kılavuz kitapçıklar hazırlanmıştır.

8-F-Gaz Veri Tabanı: FARAVET ve EKOMVET yazılımları hazırlanmıştır.

9-F-Gaz Mevzuatı (517/2014 sayılı AB direktifine uyumlu): Hem Kigali Değişikliği hem de 517/2014 sayılı AB Fgaz direktifi ile uyumlu Florlu Sera Gazlarına İlişkinYönetmelik taslağı hazırlanmıştır.

XPS (Extrüde Polistren)  Köpük Panel Üretim Sektöründe Pilot Projesi

Proje Yeri        :Bursa

Proje Süresi     :2010-2011

Proje Maliyeti  : 165,000 ABD Doları

Proje Bütçesi    :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]

Uygulayıcı        :Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Yürütücü         :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Amacı     : Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile XPS köpük panel üretiminde, dünyada ilk kez ticari olarak denenecek bir gazın kullanımı test edilmesi planlanmıştır. Bu pilot uygulama için B-Plas (Bursa) Firması uygun bulunmuştur. Söz konusu gaz florlu gazlar sınıfında yer almakta ve HFO1234ze (Hidrofloro-olefin) olarak isimlendirilmektedir. Şu an mevcut sektörde kullanılan ve ısı yalıtım performansı ve yangına karşı emniyetli olarak tercih edilen HCFC-142b/R-22 gaz karışımına göre, denemesi gerçekleştirilmiş olan HFO1234ze gazının avantajı, Ozon Tabakası İnceltme Potansiyelinin “0” olmasıdır.

  

Hidrokloroflorokarbonların (HCFC’lerin) PU Sandviç Yalıtım Panelleri İmalatında Kullanılan PU Sert Köpük Üretiminde HCFC-141b ve XPS Köpük Üretiminde HCFC 142b ile HCFC Sonlandırılması Şemsiye YatırımProjesi

Proje Yeri        :Ankara

Proje Süresi     :2009-2013

Proje Maliyeti  :7.713.490 ABD Doları

Proje Bütçesi    :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]

Uygulayıcı        :Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Yürütücü         :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Amacı     :Proje ile sert poliüretan ve XPS köpük alt sektörlerinde, proje hazırlık sürecinde belirlenen 9 şirketin HCFC sonlandırma dönüşüm yatırımlarına kısmi destek sağlamayı amaçlamış, imalat aşamasında kullanılan HCFC uyumlu cihaz ve parçaların, alternatif maddelere (pentan, 152a+DME, gibi) uyumlu hale getirilmesi, güvenlik donanımının ve belgelendirilmesinin sağlanması gibi faaliyetler, proje kapsamında yürütülmüştür.

  

Kurumsal Kapasitenin Güçlendirmesi Projesi (5.aşama)

Proje Yeri        :Ankara

Proje Süresi     :2009-2013

Proje Maliyeti  :260.000 ABD Doları

Proje Bütçesi    :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]

Uygulayıcı        :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Yürütücü         :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Amacı     :Ulusal Ozon Birimi’nin, Montreal Protokolü kapsamında yürütmekle yükümlü olduğu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik olarak yürütülecek kurumsal kapasite geliştirme, kamuoyu bilinçlendirme, teknik donanım ve altyapının geliştirilmesi, yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması gibi konularda gereksinim duyulan teknik ve mali destekler sağlanmıştır.

 

Türkiye’de kullanılan Florlu Gaz Kullanımına ilişkin Teknik Yardım ve İlgili Yönetmeliğin Uyumlaştırılması Projesi (SEİ)

Proje Yeri        :Ankara

Proje Süresi     :2013-2014

Proje Maliyeti  :167.992 Euro

Proje Bütçesi    :Hibe [Avrupa Birliği (SEİ)]

Uygulayıcı        :Avrupa Birliği Avrupa Birliği

Yürütücü         :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Amacı     :Projenin ana hedefi olan Florlu Gazlara İlişkin Yönetmelik taslağının oluşturulmuştur. Bunun yanında Ulusal kapasitenin geliştirilmesi küresel hedefi kapsamında ülkemizde Florlu Sera Gazları ve Ozon Tabakasını İncelten Maddeler( OTİM)’ler ile çalışan ekipmanların tespiti ile ilgili metodolojinin geliştirilmesi, ve son olarak eğitim ve sertifikasyon çalışmalarının yürütülmüştür.

 

 

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Bertarafına Yönelik Pilot Proje

Proje Yeri          :Ankara

Proje Süresi       :2012-2014

Proje Maliyeti    :1.013.000 ABD Doları

Proje Bütçesi     :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]

Uygulayıcı         :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Yürütücü           :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Amacı    :Ülke içerisinde dağınık olarak bulunan Kloroflorokarbon(CFC) grubu gazların toplanması ve Amerika’ya (plazma teknolojisine sahip bertaraf tesislerinde) bertaraf edilmek üzere götürülmesi ve bertaraf edilen gazlardan karbon piyasalarında gelir elde edilerek ülke oluşturulacak sürdürülebilir bir Bertaraf sistemi temelleri atılması planlanmaktadır.

 

Hidrokloroflorokarbon (HCFC) Gazlarının Sonlandırılması Yönetim Planı Projesi (HPMP)

Proje Yeri          :Ankara

Proje Süresi       :2012-2018

Proje Maliyeti    :14.389.490 ABD Doları

Proje Bütçesi     :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]

Uygulayıcı         :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Yürütücü           :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Amacı      :Türkiye’nin HCFC sonlandırma takvimi çerçevesinde sonlandırma faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik mali ve teknik destek ve uygulama çerçevesinin tanımlanması.

 

Kurumsal Kapasitenin Güçlendirmesi Projesi (6.Aşama)

Proje Yeri          :Ankara

Proje Süresi       :2013-2015

Proje Maliyeti    :260.000 ABD Doları

Proje Bütçesi     :Hibe [Montreal Protokolü Çok Taraflı Fon (MLF)]

Uygulayıcı         :Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Yürütücü           :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Amacı      :Montreal Protokolü ve ozon tabakasının korunmasına yönelik diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasına yönelik idari ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesine destek olmaktır. Faaliyetler, mevzuat geliştirme, kamuoyu bilinçlendirme ve bilgilendirme, kurumsal teknik altyapı güçlendirilmesi başlıklarında yayın, çalıştay, eğitsel faaliyet olarak gerçekleştirmektir.